Wawangsalan

8

November 6, 2011 by kanesty

Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa. Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan: sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaéta dalapan engang. (su.wikipedia.org)

Wawangsalan adalah semacam jenis sisindiran yang terdiri dari kulit dan isi. Sisindiran itu perkataan yang ‘dibungkus’ (hadooh diksinyaa), terkulum sehingga jadi tugas kita untuk membuka kulitnya dan menebak isinya. Yang disebut ‘wangsal’, dicari dan ditebak dari bagian isinya, yang biasanya berbunyi selaras dengan sebuah suku kata yang berada di bagian isi. Setiap baris hanya diisi dari delapan buah suku kata. Berikut berbagai macam wawangsalan yang telah saya temukan di situs http://opickumis.multiply.com/journal/item/24:

 

 

1. Abdi mah caruluk Arab

henteu tarima téh teuing = korma

2. Abdi téh sok ngembang kawung

inggis teu ngareunah teuing = pengis

3. Abdi téh kapiring leutik

kaisinan ku gamparan = pisin

4. Abdi ti ménak ka somah

gamparan mah ieu aing = umaing

5. Ajag désa basa Jawa

lesuna teu aya tanding = asu

6. Ajag lembur Indramayu

naha bet kalangsu teuing = asu

7. Ajag lembur lamun engkang

énjing henteu wangsul deui = anjing

8. Alun-alun paleuweungan

gagal temen mun teu jadi = tegal

9. Anak beurit dina katung

kapan endén mundut encit = buncit

10. Anak munding masih nyusu

aduh endén buah ati = énéng

11. Anu siram kokojayan

abdi pamoyokan badis = ngoyok

12. Angeun somah pakampungan

kajeun bedo ti kamari = bodo

13. Areuy leuweung mérang daun

ulah sok japilus galih = pulus

14. Aringgis sok nyatang bolang

kapongpongan siang wengi = lompong

15. Asal hiji jadi dua

temah matak sesah ati = walimah

16. Awi ngora téh jaradi

temah matak jadi liwung = iwung

17. Aya nu dianjang cai

aya nu dihéroan = séro

18. Aya mesin bisa ngapung

kapidara diri abdi kapal = udara

19. Ayeuna gé sérah tegal

engkang mah sok matak peurih = eurih

20. Baku sok ngalebu badag

reueus keur sareng jeung istri = areng

21. Balandongan ngujur jalan

sok hayang geura los indit = elos

22. Balé diréka masjid

nya pikir bati rumajug = tajug

23. Bangkong lodor meuntas jalan

titis tulis bagja awak = bayawak

24. Bango héjo hérang jangjang

piraku engkang ka abdi = merak

25. Bango leutik bodas hulu

mo samar ka diri abdi = camar

26. Baréto gé batur pirus

juragan geuning pelekik = akik

27. Batuk eungap hésé damang

saé sumping baé wengi = mengi

28. Béas ditutuan deui

iraha atuh patepung = tipung

29. Bedil langit handaruan

engkang sapertos kalinglap = gelap

30. Bedog urang Darmaraja

kawantu abdi mah miskin = sekin

31. Belut sisit saba darat

kapiraray siang wengi = oray

32. Bendi panjang roda opat

ulah kalah ka Carita = kareta

33. Béntang baranang di imah

samar bisa tepung deui = darma

34. Bedug wedalan Eropa

abdi teu asa dipuji = tanji

35. Beulit cinggir simpay réma

ulah lali ka sim abdi = ali

36. Beunying leutik sisi cai

ari ras sok cimataan = amismata

37. Beusi bodas cingcin kecrik

cumah baé dipicinta = timah

38. Biasa ngadodol gula

abdi henteu dipaduli = gulali

39. Bibika tipung tarigu

ku engkang tacan kaharti = roti

40. Buah kawung raranggeuyang

curuluk cisoca bijil = caruluk

41. Bulu panon wates taar

itu nyai mani geulis = halis

42. Cacangkir bahana beling

masing welas lahir batin = gelas

43. Cakcak gedé kadal bilik

ulah dipaké mokaha = toké

44. Careuh beureum pasawahan

nu dusun leuwih ti misti = lasun

45. Cariang beureum beutina

nya pikir bati arewuh =

46. Catetan bulan jeung taun

juragan ménak utami = almenak

47. Cau gedé ngan sasikat

taya teuing bagja diri cau = bagja

48. Cék lémék Jawa sumuhun

hayang téh ulah kapanggih = enggih

49. Cikur jangkung pamuraan

kapalay siang jeung wengi = panglay

50. Cisusu kentel dimasak

ulah téga-téga teuing = mantéga

51. Cucuk basa Malayuna

duriat henteu laksana = duri

52. Dadampar di pagulingan

alim ka nu kirang surti = kasur

53. Dagangan pangrapet surat

mun kitu abdi mah alim = lém

54. Daun kasap kosok méja

tobat ulah nolas teuing = hampelas

55. Daun tuhur na tangkalna

sok rus-ras ka nu teu aya = kararas

56. Désémber tangtu ditéma

geulisna lir widadari = Janwari

57. Deukeut-deukeut anak taleus

nyangkéwok teu kanyahoan = téwok

58. Di Cikajang aya gunung

asa paturay jasmani = Cikuray

59. Dodol gula digolongan

nu hina kaluli-luli = gulali

60. Dudukuy panjang gagangna

pikir bati ngalanglayung = payung

61. Dukun tukang ngemat héwan

abdi mah ku alim teuing = malim

62. Ékék lembut pupuntiran

tingsérédét kana ati = cécéndét

63. Enggeus ka palupuh nangtung

ayeuna geus kapimilik = balik

64. Engkang téh ngajukut laut

seger mun tepung jeung nyai = ager

65. Gagang caruluk karadak

pantes mun rék dinyenyeri = langari

66. Gamparan mah sangu atah

keur ménak kawuwuh sugih = gigih

67. Gedang atah keur lumayung

engkang mah jelema ginding = gumading

68. Gedong luhur panénjoan

narah keur saheulaanan = munara

69. Gedong ngambang di sagara

kapalang geus béla pati = kapal

70. Gedong ngambang tengah laut

ulah kapalang nya béla. = kapal

71. Gedong tempat nu titirah

ulah sok reueus binangkit = rumahsakit

72. Hayam cempa lalayaran

matak teuing nyeri ati = meri

73. Hayam sawah dipiara

abong kanu apes diri = meri

74. Hayam tukung saba gunung

uyuhan teuing nya diri = puyuh

75. Hiris ngora deungeun sangu

abdi mah kapok téh teuing = kapokan

76. Hui bulu réa akar

bongan sok rayungan teuing = kamayung

77. Imah leutik tempat ngaji

teu asa ngalanggar cegah = langgar

78. Imah ngambang di sagara

ulah kapalang nya bela = kapal

79. Indung kuar hama sirah

nu kitu ulah digugu = kutu

80. Insuting ngadaun luhur

ari ras ka diri abdi = kararas

81. Isuk basa Malayuna

tangtos abdi rék sayagi = pagi

82 Jagong tuhur beunang ngunun

dunungan bagéa sumping = emping

83 Jalaran bibit kalapa

isin da abdi mah santri = kitri

84 Jampana bugang dadakan

panasaran diri kuring = pasaran

85 Jati leutik jagong ngora

dodolog kirang utami = semi

86 Jawadah tutung biritna

sacarana-sacarana = cara

87 Jukut jangkung pipir gunung

haté abdi panas peurih = eurih

88. Kacang panjang disayuran

bati ngageremet ati = gemet

89. Kacang panjang gagabengan

sakieu darajat kuring = jaat

90. Kacang jangkung leutik daun

engkang mah satria raris = hiris

91. Kadal gedé saba darat

pareng alus bagja awak = bayawak

92. Kadeuleu langir caina

kayap-keyep anu geulis = keuyeup

93. Kalapa bakalan minyak

nu ampuh titis raspati = cipati

94. Kalong leutik saba gedang

sumedot rasaning ati = cocodot

95. Kararas daun kalapa

teu aya nu ngabangbrangkeun = barangbang

96. Kasintu di sisi situ

nu hayang kawanti-wanti =

97. Kauntun tipung katambang béas

laksana meunang ijasah = laksa

98. Kebon paré dicaian

siwah niat jalir jangji = sawah

99. Kembang biru di astana

abot pisah jeung kakasih = salasih

100. Kembang bodas buah bunder

ngaheruk nya pipikiran = jeruk

101. Kembang jambé kara beukah

kumayangyang pikir abdi = mayang

102. Kendang gedé pakauman

dagdigdug rasaning ati = bedug

103. Kertas kabur kaanginan

kumalayang pipikiran = langlayangan

104. Ketuk leutik panayagan

ka abdi mah ningnang teuing = bonang

105. Keuyeup gedé saba laut

teu hadé liar ti peuting = kapiting

106. Koja awi dihuaan

sageuy lamun teu kasorang = korang

107. Kokotor saluar awak

da sanés rek hiri dengki = daki

108. Kota kuloneun Lampegan

purah-purah tunggu bumi =

109. Kulit teuas tungtung ramo

baku osok nganyenyeri = kuku

110. Kuring mah kabedil langit

da puguh matak kalinglap = gelap

111. Kuring téh kamenyan konéng

rumaos kawiwirangan =

112. Kutu baju kuar sinjang

moal weléh tumarima = tuma

113. Lahang abri dibotolan

ningal anu suka galih = cuka

114. Laleur hideung panyeureudan

ngilari sakolong langit = reungit

115. Lampu leutik tengah imah

abdi samar méré idin = damar

116. Lamun kapalupuh nangtung

lamun jadi kapimilik = bilik

117. Lancah cai di walungan

engkang teu émut ka abdi = engkang-engkang

118. Langgir cai leumpang ngijing

kadeuleu kayap-keyepna = keuyeup

119. Lauk panjang dina parung

ari émut merod pikir = berod

120. Lauk rebing saba laut

karikari jalir jangji = pari

121. Manuk apung saba eurih

haté asa didudutan = dudut

122. Manuk hawuk beureum suku

katingal keur imut leutik = galatik

123. Manuk lindeuk di buruan

kuring bati panas ati = japati

124. Manuk lisung anu jalu

dagoan di pasampangan = jago

125. Manuk renggé saba ulam

hayang tepi ka ngajadi = caladi

126. Manuk tukung saba gunung

uyuhan daék ka abdi = puyuh

127. Maung tutul saba kasur

diri teu ngareunah cicing = ucing

128. Méga beureum surupna geus burit

ngalanglayun panas pipikiran = layung

129. Melak bangsal di kotakan

wayahna dék sabar diri = nebar

130. Mencek leutik saba alas

abdi daék ngaréncangan = peucang

131. Meri pendék ngojay hayam

henteu négtog pikir abdi = éntog

132. Monyét hideung sisi leuweung

susah nu taya tungtungna = lutung

133. Mun inget mangsi Malayu

anjeun téh cinta ka kuring = tinta

134. Mun jagan kadadar tipung

upami kagungan rabi = surabi

135. Nganyam bola jadi lawon

peupeujeuh kudu sing junun = ninun

136. Nu dahar taya sésana

ngan asa dipoyok badis = ledis

137. Nu gering geus rampus dahar

kuring mah mo payu deui = mamayu

138. Nu nutu miceun huutna

Mun awon moal ditampi = napi

139. Nya buah ngacung ka luhur

kuring mah sok panas ati = ganas

140. Nya hujan taya eureuna

abdi mah kalangkung ajrih = ngijih

141. Nyeupan sangu tacan timus

teu sanggup manggihan deui = gigih

142. Nyiar paré tutukeuran

teu pantes hayang ka abdi = nguyang

143. Nyiru gedé wadah bangsal

anjeun mah nsok sindir sampir = tampir

144. Nyiruan genténg cangkéngna

masing mindeng pulang anting = papanting

145. Pangcalikan tonggong kuda

kudu satia buméla = sela

146. Paparem ngawurah ketan

mokaha atuh da wargi = ragi

147. Paribasa petis Cina

hayang nepi ka cacapna = kécap

148. Péso pangot ninggang lontar

acan katuliskeun diri = nulis

149. Péso patok kewung tungtung

hayang kapiajang teuing = rejang

150. Péso raut Cibarusa

sugan welas ka nu miskin = sekin

151. Pileuleuyan kebo gunung

ngadadak tineung nya pikir = badak

152. Piunjuk duméh rék wangsul

sanés abdi rék cilimit = pamit

153. Puguh mah ubar muriang

nu hina leuwih ti misti = Kina

154. Puter putih saba lembur

kuring seja béla pati = japati

155. Ranté ngait kana baju

Memang geus cumantél ati = cantél

156. Salendro di papanggungan

ngomong kalepasan teuing = koromong

157. Sanggal hideung saba ranca

témbong léléwa nu manis = lélé

158. Sangrayan peupeus meueusan

ulah jadi rengat galih = rengat

159. Santri miskin geus maréman

tangtu tiis pikir abdi = pikir

160. Sapikul katian Cina

malah kumplit sareng cingcin = dacin

161. Séndok batok digagangan

geus lawas abdi ngalayung = gayung

162. Séréh leuweung turub saung

haté abdi panas peurih = eurih

163. Situ bendung di Citarum

gulang-guling ngan sorangan = Saguling

164. Sok rajeun ngabuah kawung

curuluk cisoca bijil = curuluk

165. Tegal tengah nagara

laun-laun sugan hasil = alun-alun

166. Teu beunang dihurang sawah

teu beunang dipikameumeut = simeut

167. Teu beunang dipiring leutik

teu beunang dipikaisin = pisin

168. Teu beunang diopak kembung

teu beunang dientong-entong = kolontong

169. Teu beunang dirangkong kolong

teu beunang dipikahayang = hayam

170. teu beunang disihung tipung

teu beunang dipapagonan = sasagon

171. teu beunang disitu lembur

teu beunang diulah-ulah = kulah

172. Teu beunang disupa dulang

teu beunang dibébénjokeun = kéjo

173. Teu beunang ditihang pondok

teu beunang dideudeuleukeun = deudeul

174. Teu beunang ditiwu leuweung

Teu beunang dipikasono = kaso

175. Teu beunang diwaru leuweung

Teu beunang diboro-boro = bisoro

176. Teu puguh monyét hideungna

teu puguh tungtungna = lutung

177. Tepi ka kélor héjona

tepi ka antukna = katuk

178. Ulah sok kapiring leutik

ulah sok kaisinan = pisin

179. Wadah minyak tiana beling

jadi budak kudu getol = botol

180. Walanda hideung soldadu

umambon engkang ka nyai urang = Ambon

181. Warisan sekin pusaka

haturan nyai pribadi = badi

*bahkan saya sendiri ngga ngerti keseluruhan dari kata-kata ini ==”

Fungsinya buat apa? ya buat nyindir, maksudnya biar nyebut sesuatu diperhalus ya pake wawangsalan ini. Biasanya dipake buat perumpamaan gitu. Wawangsalan ini biasa muncul 1) waktu ujian dan 2) waktu lagi ada yang pidato. Selebihnya saya ngga tahu hehe.

8 thoughts on “Wawangsalan

 1. DSM says:

  10tahun lebih tinggal di Bekasi, Jawa Barat. dicekokin mulok Bahasa Sunda, melewati puluhan ulangan mata pelajaran bahasa Sunda. Tetep aja, gabisa Bahasa Sunda.

  • kanesty says:

   habis bekasi sih ya, lebih deket sama jakarta. Masyarakatnya juga ga megang budaya banget. Sepupu saya juga yg sekolahnya d tangerang ga bisa bahasa sunda :D. beda kalo masyarakatnya masih kentel sama budaya. kebukti tiga tahun di tengah orang2 yg kentel budaya jawanya, mau ga mau jd ngerti dikit2 bahasa jawa 😀

 2. abi_gilang says:

  Wawangsalan ini muncul selain waktu ujian dan pidato juga muncul dipostingan blog he he he…..salam wanoh ti akang nuhun parantos ngersakeun nyerat ieu wawangsalan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: